مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده بتن

افزودنی روانکننده دیرگیر ( افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده ) بر پایه پلیمرهای ،ABA – L افزودنی ۱۰ لیگنوسولفونات از افزودنیهای بتن و ملات میباشد که توانایی روانسازی و کاهش آب به همراه تاخیر در گیرش و سفتشدن بتن و ملات، از مهمترین ویژگیهای آن میباشد.

کاربردها
با ایجاد تاخیر در گیرش خمیر ABA – L روانکننده دیرگیر ۱۰ سیمان و سفت شدن آن، منجر به بتنریزی آسانتر و پرداخت بهتر سطح بتن میگردد. در ضمن خاصیت روانکنندگی و کاهش آب این محصول نیز میتواند برای بهبود کارایی و کاهش نسبت آب به سیمان استفاده گردد.
امکان ساخت و اجرای بتن در ABA – L خاصیت دیرگیری در ۱۰ شرایطی که نیاز به حفظ روانی و کنترل زمان گیرش بهعلت طولانی شدن اجرا و شرایط هوای گرم وجود دارد را فراهم میسازد و احتمال ایجاد درز سرد و ترکهای ناشی از جمعشدگی را کاهش میدهد.
همچنین این ماده با کاهش سرعت گرمازایی واکنش هیدراتهشدن بتن، بهطور گستردهای برای بتنریزی قطعات حجیم بهکار میرود. از این محصول بهطور گستردهای در بتنهای معمولی، بتنهای پمپی و بتنهای حجیم نیز استفاده میگردد.

مقدار مصرف افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده بتن
بهمیزان ABA – L با توجه به هدف از استفاده، میزان مصرف  ۱ درصد وزن مواد سیمانی توصیه میشود. میزان مصرف با / ۰/۳ تا ۸ توجه به طرح اختلاط و آزمایشهای آزمایشگاهی بهدست میآید.
روش مصرف
این محصول، در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاثیر بهتر آن زمانی است که ابتدا حدود ۸۰ درصد آب به بتن اضافه شده باشد. هرگز این محصول به مصالح خشک اضافه نگردد. دقت گردد که این افزودنی بهطور یکنواخت در تمامی مخلوط پخش شده باشد.

منبع: آرا بتن اروند

برای خرید و فروش زودگیرکننده بدون کلرید شماره تماس و سفارشات: ۰۹۱۰۷۵۲۱۰۶۰