مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

افزودنی زودگیر بدون کلرید

فروش زودگیرکننده بدون کلرید

افزودنی زودگیرکننده بدون یون کلرید ABA – AC10 سرعت واکنشهای هیدراتهشدن سیمان را افزایش میدهد و منجر به کسب سریعتر مقاومت بتن، ملات، دوغاب و مخلوطهای سیمانی میگردد.

کاربردها

از زودگیرکننده ABA – AC10 میتوان در انواع ملاتها و بتنهای مسلح و غیرمسلح استفاده نمود. با استفاده از این زودگیرکننده بهعلت افزایش سرعت هیدراتهشدن سیمان، کسب مقاومت بتن یا ملات سریعتر میشود و در نتیجه امکان باز کردن سریعتر قالب و یا اعمال زودتر نیروی پیشتنیدگی فراهم میگردد. در ضمن در هوای سرد با بهکار بردن این افزودنی میتوان طول مدت عمل آوری و نگهداری بتن در برابر یخزدگی را کاهش داد.

این افزودنی در بتنهای مسلح تا حدودی نقش بازدارنده خوردگی از خود نشان میدهد.

متن سربرگ خود را وارد کنید

مقدار مصرف 

فروش زودگیرکننده بدون کلرید

میزان مصرف ABA – AC10 بهمیزان ۱ تا ۲ درصد وزن مواد سیمانی توصیه میشود. میزان مصرف با توجه به شرایط محل اجرا ،طرح اختلاط و آزمایشهای آزمایشگاهی به دست میآید.

روش مصرف

افزودنی زودگیرکننده ABA – AC10 همزمان یا پس از افزودن تمامی اجزا به مخلوط اضافه گردد. دقت گردد که این افزودنی بهطور یکنواخت در تمامی مخلوط پخش شود. این محصول مستقیم به سیمان خشک اضافه نگردد.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده و داخل بستهبندی نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری، تا ۲۲ ماه پس از تولید قابل مصرف میباشد.

استاندارد

این محصول با استاندارد ASTM C494: Type C و استانداردهای ۲-ISIRI 2930 )جداول ۶ و ۷ و ۲-EN 934 جداول ۶ و ۷ مطابقت دارد.

 

منبع: آرا بتن اروند

برای خرید و فروش زودگیرکننده بدون کلرید شماره تماس و سفارشات: ۰۹۱۰۷۵۲۱۰۶۰