بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

فروش افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده بتن

افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده بتن در قزوین ، تهران و کرج

افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده بتن افزودنی روانکننده دیرگیر ( افزودنی روانکننده، کاهنده آب و دیرگیرکننده ) بر پایه پلیمرهای ،ABA – L افزودنی 10 لیگنوسولفونات از افزودنیهای بتن و ملات میباشد که توانایی روانسازی و کاهش آب به همراه تاخیر در گیرش و سفتشدن بتن و ملات، از مهمترین ویژگیهای آن میباشد. کاربردها با ایجاد […]