مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

مشخصات فنی بتن خودتراکم | مشخصات فنی پروژه

مشخصات بتن خودتراکم اجزای بتن مشخصات بتن خودتراکم یکی از مهمترین پارامتر های تولید مناسب این بتن است. در مشخصات فنی بتن خود تراکم باید پارامتر های خواص تازه، خواص سخت شده و شرایط بتن ریزی قید شود. سیمان و مواد شبه سیمانی سیمان مصرفی در بتن می­بایست در تطابق با ASTM C 150، C […]