بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

منحنی رفتار فشاری بتن در مقاومت های مختلف

تعریف بتن با مقاومت بالا (بتن پرمقاومت)

تعریف بتن  پر مقاومت ”بتن پر مقاومت“ به صورت یک قاعدۀ جهانشمول و از نظر عددی قابل تعریف نیست. ”مقاومت بالا“ یک اصطلاح نسبی بوده و تابع بسیاری از عوامل است که عبارتند از: کیفیت مصالح محلی در دسترس و شیوه­ های ساخت و ساز. نویسنده بر این باور نیست که بتن با مقاومت بالا […]