مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

افزودن آب به بتن در کارگاه چیست؟

افزودن آب به بتن در محل کار چیست؟   افزودن آب به بتن، آب اضافه ای هست که معمولاً بعد از رسیدن تراک میکسر به محل بتن ریزی به بتن آماده اضافه می شود. این کار میتواند با بخشی از آب طرح مخلوط که برای شستشو حفظ شده و یا با آبی که خارج از […]