مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

ژل میکروسیلیس | نحوه تولید ژل میکروسیلیس | ایران بتن

اجزای تشکیل دهنده ی ژل میکروسیلیس ۱ .میکروسیلیس: حدودا ۵۰ درصد ژل میکروسیلیس از دوده سیلیسی تشکیل میشود. ۲ .روانکننده: این روانکننده ممکن است از انواع مختلفی نظیر، لیگنوسولفونات ها، نفتالنسولفونات ها و پلیکربوکسیالت ها باشند. ۳ .مواد پلیمری آببند: این مواد منجر به ظهور خواص نفوذ ناپذیری و آببندی ژل میکروسیلیس میشوند. ۴ .الیاف: […]