مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

بتن توانمند (بتن با عملکرد بالا) HPC

بتن توانمند (بتن با عملکرد بالا) در صورتی که تمامی عملکرد مورد نیاز به ­گونه رضایت بخش در بتن با مقاومت بالا (HSC) گنجانده شود می­توان آن را تحت بتن توانمند (HPC) طبقه بندی نمود. اینکه بتن به عنوان بتن توانمند و یا بتن پرمقاومت شناخته شود می­ بایست دو ویژگی را برآورده سازد. هر […]

تعریف بتن با مقاومت بالا (بتن پرمقاومت)

تعریف بتن  پر مقاومت ”بتن پر مقاومت“ به صورت یک قاعدۀ جهانشمول و از نظر عددی قابل تعریف نیست. ”مقاومت بالا“ یک اصطلاح نسبی بوده و تابع بسیاری از عوامل است که عبارتند از: کیفیت مصالح محلی در دسترس و شیوه­ های ساخت و ساز. نویسنده بر این باور نیست که بتن با مقاومت بالا […]