مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

دلایل کاهش مقاومت بتن-مشاوره در آزمایش بتن-نشریه شماره ۰۱

دلایل کاهش مقاومت بتن-مشاوره در آزمایش بتن دلایل کاهش مقاومت بتن؟ وقتی یک مقاومت مبنا مورد توافق قرار گیرد، نتایج آزمون مقاومت فشاری به عنوا مبنای پذیرش بتن قرار می­گیرد. نمونه ها همواره از بتن تازه گرفته می ­شوند و سپس تحت شرایط استاندارد مورد عمل آوری و در یک سن مشخص (۲۸ روزه) مورد […]