مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

مقاومت درجا بتن –مشاوره کنترل کیفیت بتن

مقاومت فشاری درجا چیست؟ مقاومت درجا چیست؟ سازه های بتنی برای تحمل بارهای مرده و زنده در طی ساخت و ساز و همچنین خدمت طراحی می­شوند. نمونه های بتن در جریان ساخت و ساز نمونه برداری می­شوند و روش ­های استاندارد ASTM برای اندازه گیری پتانسیل مقاومت بتن هایی که تحویل می­شود، مورد استفاده قرار […]