مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

مصالح و سنگدانه های درشت دانه- شن

مصالح درشت دانه با توجه به نقش کلیدی مصالح درشت دانه (سنگدانه درشت دانه و یا شن) در ناحیۀ گذار، خواص مکانیکی این مصالح در بتن تأثیرات برجسته ­تری دارند (۲۰۰۰، Mokhtarzadeh و French). پارامتر­های مهم در مصالح درشت دانه عبارتند از: شکل، بافت، دانه بندی، تمیزی و حداکثر اندازه اسمی. در ساختار بتن با […]