مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

سیمان (cement) چیست؟

اگرچه شواهد مربوط به استفاده از سیمان در ساختمان پانتئون شهر رم در ایتالیا سال ۲۷ قبل از میلاد، تولید سیمان، ویژگی های سیمان، آزمایش سیمان