مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

طرح مخلوط بتن خود تراکم

چالش: مقرر بود طرح مخلوطی در بخشی از سازه پل مورد بتن ریزی قرار گیرد. این طرح مخلوط دارای حداکثر اسلامپ بتن mm 75 و بتن با رده IV FL DOT بود که دو مقطع کناری را با عرشه یکی کند. در واقع استفاده از ویبراتور برای تراکم صحیح این نوع بتن با توجه با مقطع بلند و باریک غیر ممکن بود.

راه حل: پیمانکار پیشنهاد نمود با استفاده از SCC این مقطع بتن­ریزی شود. تنها تغییری که در مشخصات پروژه انجام شد، استفاده از SCC بجای بتن اسلامپ دار بود. 

مهندسین مشاور سازه / معماری : Harding ESE (شرکت Mactec)

تولید کننده بتن آماده : شرکت Ewell

پیمانکار: شرکت ساختمانی Martin K. Eby

توضیحات:

زمان حمل تقریبی: ۳۰ الی ۴۵ دقیقه

ارتفاع دیوار: m 7/6 طول دیوارها: m 7/17

اتصال سرد مهندسی : m 4/3

ارتفاع مجاز سقوط آزاد SCC : m 6/4

عملیات تراکم : بدون ویبره زنی

در مدت وفقه بتن ریزی، مخلوط کارایی خود را برای ۲ ساعت در دمای C 32 حفظ کرد.