نیازمندی های صنعت بتن
نیازمندی های صنعت بتن

تعریف بتن غلتکی RCC

بتن غلتکی چیست

بتن غلتکی در دو زمینه کاملا مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که بایستی تفاوتهای آنها مورد توجه قرار گیرنـد . اولـین زمینـه استفاده از بتن غلتکی در ساخت سدها میباشد. این نوع بتن دارای سیمان کم بوده و مقاومت فشاری آن معمولا کمتر از بتن معمـولی می باشد . اندازه حد اکثر سنگدانه بتن های غلتکی سد سازی درشتتر از بتن معمولی بوده و از 50 میلیمتر تا بیش از 100 میلیمتر مـیباشد. بتن غلتکی ویژه روسازی راه (RCCP) دارای مقدار سیمان زیاد، مفاومت فشاری معمـولا بـالاتر از 30 مگـا پاسـگال و طـرح اختلاط  با اندازه و دانه بندی مصالح کنترل شده در یک محدوده مشخص می باشد.


انواع روسازی بتنی

روسازی های بتنی به چهار دسته تقسیم می شوند :

روسازی بتنی غیر مسلح درز دار     JPCP

روسازی بتنی مسلح پیوسته   CRCP

روسازی بتنی مسلح درز دار JRCP

روسازی بتنی پیش تنیده     PCP

مقایسه روسازی های بتنی (صلب) و آسفالتی (انعطاف پذیر)

رویه های بتنی در نواحی با مقاومت بستر کم و ترافیک سنگین نسبت به روسازی آسفالتی ارجحیت دارد. 

هزینه های تعمیر و نگهداری روسازی بتنی در مقایسه با آسفالتی کمتر است . 

عمر مفید رویه های بتنی بیشتر از روسازی های آسفالتی است. (40 تا 50 سال در مقایسه با 15 تا 20 سال)

بدلیل فراهم ساختن دید بیشتر در شب برای استفاده کنندگان، روسازی بتنی از نظر ایمنی نسبت به آسفالتی ارجحتر است . ضخامت روسازی بتنی در مقایسه با روسازی آسـفالتی کمتـر اسـت و در نتیجـه در نـواحی کـه محـدودیت ضـخامت وجـود داردارجحیت داشته و در عین حال در مصرف مصالح نیز صرفه جویی می گردد. 

بدلیل صرفه جویی در بکارگیری مصالح در لایه های بتنی تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کمتر صورت می گیرد .

در مناطق شیب دار و کوهستانی با تعداد زیاد وسایل نقلیه سنگین که روسازی آسفالتی جوابگو نمی باشد، روسـازی بتنـ  مـیتوانـدبعنوان گزینه خوبی مد نظر قرار گیرد . 

در شرایط محیطی  با دمای زیاد عملکرد روسازی بتنی بهتر از آسفالتی است.

معایب رویه های بتنی در مقایسه با لایه های آسفالتی

هزینه اولیه ساخت روسازی بتنی در مقایسه با روسازی آسفالتی بیشتر است . 

اجرای تعمیرات و عملیات ترمیم در روسازی بتنی مشکل تر است .

وجود درزهای انبساط بعنوان یکی از نقاط ضعف رویه های بتنی محسوب می گردد کـه در تشـدید خرابیهـا و تخریـب بـتن نقـش مهمی دارد به نحوی که مشکل  نگهداری و مرمت محل درزهای انبساط به لحاظ پکیدن بتن وجود دارد.

بروز پدیده پامپینگ و خارج شدن مصالح ریزدانه از محل درزهای انبساط در صورت عدم استفاده از مصالح زهکش بعنوان یکـی ازضعف های روسازی بتنی محسوب می گردد.  دانش فنی و تجربه ساخت روسازهای آسفالتی درمیان پیمانکاران در مقایسه با روسازیهای بتنی بسـیار بیشـتر اسـت ، از ایـن رو  اجرای رویه های بتنی بدلیل نیاز به ماشین آلات پیشرفته و جدیدتر و عدم مهارت های فنی و  تجربه های عملی  مشکل تر است .

موارد کاربرد رویه های بتنی 

در جاده های واقع در مناطق گرمسیر با حجم ترافیک سنگین بخصوص در  شیبهای تنـد وگردنـه هـا کـه سـرعت وسـایل نقلیـه سنگین کم است.

در قسمت هایی از مسیر راه یا باند فرودگاه که مقاومت بستر آن ضعیف است.

در تقاطع ها و میادین که نیروهای شدید برشی ناشی از ترمز به روسازی راه وارد  میشود. 

در مناطقی که دسترسی به مصالح شن و ماسه و معادن سنگ مناسب و سخت کم است و یا محدودیت حجم وجود دارد . 

در مناطقی که فاصله حمل و هزینه حمل مصالح سنگی به محل کار غیراقتصادی است .

در ابتدا و انتهای باند های فرودگاه، تاکسی روها و اپرون ها استفاده از رویه بتنی ارجحیت دارد.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter