مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

بتن غلتکی در دو زمینه کاملا مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که بایستی تفاوتهاي آنها مورد توجه قرار گیرنـد . اولـین زمینـه استفاده از بتن غلتکی در ساخت سدها میباشد. این نوع بتن داراي سیمان کم بوده و مقاومت فشاري آن معمولا کمتر از بتن معمـولی می باشد . اندازه حد اکثر سنگدانه بتن هاي غلتکی سد سازي درشتتر از بتن معمولی بوده و از ۵۰ میلیمتر تا بیش از ۱۰۰ میلیمتر مـیباشد. بتن غلتکی ویژه روسازي راه (RCCP) داراي مقدار سیمان زیاد، مفاومت فشاري معمـولا بـالاتر از ۳۰ مگـا پاسـگال و طـرح اختلاط  با اندازه و دانه بندي مصالح کنترل شده در یک محدوده مشخص می باشد.


انواع روسازی بتنی

روسازی هاي بتنی به چهار دسته تقسیم می شوند :

روسازي بتنی غیر مسلح درز دار     JPCP

روسازي بتنی مسلح پیوسته   CRCP

روسازي بتنی مسلح درز دار JRCP

روسازي بتنی پیش تنیده     PCP

مقایسه روسازي هاي بتنی (صلب) و آسفالتی (انعطاف پذیر)

رویه هاي بتنی در نواحی با مقاومت بستر کم و ترافیک سنگین نسبت به روسازي آسفالتی ارجحیت دارد. 

هزینه هاي تعمیر و نگهداري روسازي بتنی در مقایسه با آسفالتی کمتر است . 

عمر مفید رویه هاي بتنی بیشتر از روسازي هاي آسفالتی است. (۴۰ تا ۵۰ سال در مقایسه با ۱۵ تا ۲۰ سال)

بدلیل فراهم ساختن دید بیشتر در شب براي استفاده کنندگان، روسازي بتنی از نظر ایمنی نسبت به آسفالتی ارجحتر است . ضخامت روسازي بتنی در مقایسه با روسازي آسـفالتی کمتـر اسـت و در نتیجـه در نـواحی کـه محـدودیت ضـخامت وجـود داردارجحیت داشته و در عین حال در مصرف مصالح نیز صرفه جویی می گردد. 

بدلیل صرفه جویی در بکارگیري مصالح در لایه هاي بتنی تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کمتر صورت می گیرد .

در مناطق شیب دار و کوهستانی با تعداد زیاد وسایل نقلیه سنگین که روسازي آسفالتی جوابگو نمی باشد، روسـازي بتنـ  مـیتوانـدبعنوان گزینه خوبی مد نظر قرار گیرد . 

در شرایط محیطی  با دماي زیاد عملکرد روسازي بتنی بهتر از آسفالتی است.

معایب رویه هاي بتنی در مقایسه با لایه هاي آسفالتی

هزینه اولیه ساخت روسازي بتنی در مقایسه با روسازي آسفالتی بیشتر است . 

اجراي تعمیرات و عملیات ترمیم در روسازي بتنی مشکل تر است .

وجود درزهاي انبساط بعنوان یکی از نقاط ضعف رویه هاي بتنی محسوب می گردد کـه در تشـدید خرابیهـا و تخریـب بـتن نقـش مهمی دارد به نحوي که مشکل  نگهداري و مرمت محل درزهاي انبساط به لحاظ پکیدن بتن وجود دارد.

بروز پدیده پامپینگ و خارج شدن مصالح ریزدانه از محل درزهاي انبساط در صورت عدم استفاده از مصالح زهکش بعنوان یکـی ازضعف هاي روسازي بتنی محسوب می گردد.  دانش فنی و تجربه ساخت روسازهاي آسفالتی درمیان پیمانکاران در مقایسه با روسازيهاي بتنی بسـیار بیشـتر اسـت ، از ایـن رو  اجراي رویه هاي بتنی بدلیل نیاز به ماشین آلات پیشرفته و جدیدتر و عدم مهارت هاي فنی و  تجربه هاي عملی  مشکل تر است .

موارد کاربرد رویه هاي بتنی 

در جاده هاي واقع در مناطق گرمسیر با حجم ترافیک سنگین بخصوص در  شیبهاي تنـد وگردنـه هـا کـه سـرعت وسـایل نقلیـه سنگین کم است.

در قسمت هایی از مسیر راه یا باند فرودگاه که مقاومت بستر آن ضعیف است.

در تقاطع ها و میادین که نیروهاي شدید برشی ناشی از ترمز به روسازي راه وارد  میشود. 

در مناطقی که دسترسی به مصالح شن و ماسه و معادن سنگ مناسب و سخت کم است و یا محدودیت حجم وجود دارد . 

در مناطقی که فاصله حمل و هزینه حمل مصالح سنگی به محل کار غیراقتصادي است .

در ابتدا و انتهاي باند هاي فرودگاه، تاکسی روها و اپرون ها استفاده از رویه بتنی ارجحیت دارد.