مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

دوره آموزشی تکنولوژی بتن توسط دکتر محسن تدین

دوره آموزشی تکنولوژی بتن توسط دکتر محسن تدین مدیریت انجمن بتن ایران

۱- تعریف، شرایط حاکم و تدابیر الزامی و احتیاطی در هوای سرد
۲- اثرات منفی شرایط هوای سرد بر بتن
۳- محاسبه دمای بتن تازه با توجه به دمای اجزای آن و حداقل مجاز دمای بتن ریزی و عمل آوری
۴- راهکارهای افزایش دمای ساخت و ریختن بتن و محاسبه دمای آب برای تامین دمای ساخت بتن
۵- نکات مربوط به انتخاب مصالح، ساخت، حمل، ریختن، تراکم، پرداخت و عمل آوری بتن در هوای سرد
۶- آیین نامه ها، مقررات ملی و مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی و راهسازی در مورد شرایط بتن ریزی در هوای سرد

برنامه درسی دوره

۱- تعریف، تاریخچه و کاربردهای بتن خودتراکم
۲- اجزای بتن خودتراکم
۳- افزودنی‌های بتن خودتراکم(۱)
۴- افزودنی‌های بتن خودتراکم(۲)
۵- طرح مخلوط بتن خودتراکم(۱)
۶- طرح مخلوط بتن خودتراکم(۲)
۷- تولید بتن خودتراکم
۸- آزمایش‌ها و تضمین و کنترل کیفیت بتن خودتراکم تازه
۹- آزمایش‌ها و کنترل کیفیت بتن خودتراکم سخت شده
۱۰- اجرای بتن خودتراکم (قالب‌بندی، حمل، ریختن، پرداخت و عمل‌آوری)
۱۱- جمع بندی

برنامه درسی دوره

۱- تعریف کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
۲- کنترل کیفیت بتن: بتن تازه
۳- کنترل کیفیت بتن: بتن سخت شده
۴- نمونه‌برداری از بتن تازه (اهداف، انواع، ضوابط، روش‌ها)
۵- نمونه‌برداری از بتن سخت شده (اهداف، انواع، ضوابط، روش‌ها)
۶- ضوابط پذیرش بتن نمونه‌برداری شده
۷- بررسی بتن کم مقاومت (مراحل، ضوابط، روش‌ها)
۸- جمع بندی

لینک ارجاع : http://www.kelasline.ir/?ref=2