مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

رده­ بندی مواجهه مرتبط با کنش­ های محیطی

بر اساس BS EN 206:2014

Table of Contents

(1) کنش­ های محیطی بر اساس شرایط مواجهه بتن رده ­بندی می­ شوند؛ رده بندی مواجهه محیطی بتن

یادداشت ۱- رده­ های مواجهه بسته به مقررات معتبر در محل استفادۀ بتن، انتخاب می­ شوند. این طبقه­ بندی مواجهه، مانع درنظرگرفتن ملاحظات شرایط ویژۀ موجود در محل استفادۀ بتن و یا کاربرد اقدامات محافطتی مانند استفاده از فولاد ضدزنگ و یا سایر فلزات مقاومت در برابر خوردگی و استفاده از پوشش ­های محافظتی برای بتن و یا آرماتور نمی­ شود.

یادداشت ۲- ممکن است بتن در معرض یک و یا چند کنش­ تشریح شده در جدول ۱ و شرایط محیطی که در معرض آن است، قرار گیرد؛ بنابراین، بیان ترکیبی از رده ­های مواجهه ضروری است. برای یک عضو سازه­ای معین، ممکن است سطوح بتنی مختلف در معرض کنش ­های محیطی مختلف قرار گیرند.

(۲) برای تعیین شرایط مواجهه در مورد حملۀ شیمیایی ممکن است به یک مطالعه ویژه نیاز باشد که عبارتند از:

  • محدودیت­ های خارج از جدول ۲؛

  • سایر مواد شیمیایی مهاجم؛

  • زمین و آب آلودۀ شیمیایی؛

  • تیز آب در ترکیب با شیمیایی­ های جدول

رده بندی مواجهه محیطی بتن

 

ردۀ طبقه­ بندی

شرح وضعیت محیطی

مثال­های آموزنده­ای که ممکن است در رده­های مواجهه رخ دهند

۱-    حملۀ انجماد/ذوب با عوامل یخ­ زدا و یا بدون عوامل یخ­ زدا

در مکانی که بتن خیس در معرض حملۀ قابل توجه­ ای از دوره­های انجماد/ذوب می­باشد، رده­ های مواجهه می­ بایست طبق موارد ذیل طبقه­بندی شود

XF1

اشباع با آب با سطح متوسط و بدون عامل یخ­زدا

سطوح عمودی در معرض باران و انجماد

XF2

اشباع با آب با سطح متوسط و در معرض عامل یخ­زدا

سطوح عمودی سازه­ های جاده­ای در معرض انجماد و عوامل هوا آورد یخ­ زدا

XF3

اشباع با آب با سطح زیاد و بدون عامل یخ­ زدا

سطوح افقی در معرض باران و انجماد

XF4

اشباع با آب با سطح بالا و در معرض عامل یخ ­زدا

جاده و عرشه­ های پل­ های در معرض عوامل یخ ­زدا؛ سطوح بتنی در معرض پاشش مستقیم عوامل یخ­زدا و انجماد، نواحی دارای تلاطم و سازه­ های دریایی که در معرض انجماد هستند.

۲-   حملۀ شیمیایی

در مکانی که بتن در معرض حملۀ شیمیایی ناشی از خاک­ های طبیعی و آب­ های زمینی است، رده­های مواجهه می­بایست طبق موارد ذیل طبقه­بندی شود

XA1

محیط شیمیایی با تهاجم اندک

بتن در معرض خاک­ های طبیعی و آب ­های زمینی است، مطابق با جدول ۲

XA2

محیط شیمیایی با تهاجم متوسط

بتن در معرض خاک­ های طبیعی و آب­های زمینی است، مطابق با جدول ۲

XA3

محیط شیمیایی با تهاجم زیاد

بتن در معرض خاک­ های طبیعی و آب­های زمینی است، مطابق با جدول ۲

 

ردۀ طبقه­ بندی

شرح وضعیت محیطی

مثال­های آموزنده­ای که ممکن است در رده­های مواجهه رخ دهند

۱-    حملۀ انجماد/ذوب با عوامل یخ ­زدا و یا بدون عوامل یخ­ زدا

در مکانی که بتن خیس در معرض حملۀ قابل توجه ­ای از دوره­های انجماد/ذوب می­باشد، رده­های مواجهه می­بایست طبق موارد ذیل طبقه­ بندی شود

XF1

اشباع با آب با سطح متوسط و بدون عامل یخ­زدا

سطوح عمودی در معرض باران و انجماد

XF2

اشباع با آب با سطح متوسط و در معرض عامل یخ­زدا

سطوح عمودی سازه­ های جاده­ای در معرض انجماد و عوامل هوا آورد یخ­زدا

XF3

اشباع با آب با سطح زیاد و بدون عامل یخ­زدا

سطوح افقی در معرض باران و انجماد

XF4

اشباع با آب با سطح بالا و در معرض عامل یخ­زدا

رده بندی مواجهه محیطی بتن

جاده و عرشه­ های پل­ های در معرض عوامل یخ­ زدا؛ سطوح بتنی در معرض پاشش مستقیم عوامل یخ­ زدا و انجماد، نواحی دارای تلاطم و سازه­ های دریایی که در معرض انجماد هستند.

۲-   حملۀ شیمیایی

در مکانی که بتن در معرض حملۀ شیمیایی ناشی از خاک ­های طبیعی و آب­ های زمینی است، رده­ های مواجهه می­بایست طبق موارد ذیل طبقه­ بندی شود

XA1

محیط شیمیایی با تهاجم اندک

بتن در معرض خاک­ های طبیعی و آب ­های زمینی است، مطابق با جدول ۲

XA2

محیط شیمیایی با تهاجم متوسط

بتن در معرض خاک ­های طبیعی و آب­ های زمینی است، مطابق با جدول ۲

XA3

محیط شیمیایی با تهاجم زیاد

بتن در معرض خاک های طبیعی و آب­ های زمینی است، مطابق با جدول ۲

محیط ­های با تهاجم شیمیایی که در جدول ۲ طبقه ­بندی شده است، بر اساس خاک­ طبیعی و آب زمینی در دماهای آب/خاک بین °C  ۵ تا °C 25 با سرعت آب نسبتاً کم تا آب ساکن می­باشد. اکثر مقادیر سنگین برای هر یک از مشخصه­ های شیمیایی بر اساس رده، تعیین می­گردد. در جاییکه دو یا چند مشخصۀ مهاجم منجر به ردۀ یکسان می­شود، محیط می­بایست در ردۀ بالاتر بعدی، طبقه­ بندی گردد، مگر آنکه یک مطالعه ویژه در آن مورد برای اثبات آنکه قرار گرفتن در ردۀ بالاتر نیاز نیست، انجام پذیرد.