مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

گروه ایران بتن، بانک اطلاعات صنعت بتن ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷
محل انتشار: تهران
کد COI موسسه: انجمن بتن ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۱۹.۴۹ کیلوبایت

نویسندگان

علی اکبر رمضانیانپور ۱ ، مازیار کاظمیان ۲ ، سعید صدیقی ۳ ، فرناز بهمنزاده ۴ ، رادش امیری ۵ ، امیرمحمد رمضانیانپور ۶
۱ استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
۲ و ۳ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
۴ دانشجوی دکترا مهندسی عمران و محیطزیست، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
۵ دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران و محیط زیست
۶ استادیار دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران

خلاصه مقاله

دوام مصالح پایه سیمانی به سبب موارد استفاده فراوان آن در صنعت ساختمان، همواره به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای توسعه پایدار زیرساخت ها و ساختمان های شهری شناخته شده است. یکی از راههای بهبود دوام بتن، بهخصوص در محیطهای خورنده، استفاده از پوزولان های طبیعی میباشد. از طرفی امروزه با افزایش تولید گاز کربندیاکسید در شهرها، بررسی آثار پدیده کربناسیون بر خواص دوامی بتن، ارزش روزافزونی یافته است. در این مقاله به بررسی تأثیر پدیده کربناسیون بر خواص دوامی ملات های حاوی پوزولان های طبیعی پرداخته شده است. در ساخت نمونه ها از دو پوزولان طبیعی پومیس خاش و تراس جاجرود به عنوان مواد جایگزین سیمان به میزان ۲۰ درصد وزن سیمان و همچنین از سه نسبت آب به مواد سیمانی ۴۸۵ / ۰ ، ۴۴ / ۰ و ۴ / ۰ استفاده شده است. در این تحقیق، آزمایش مقاومت فشاری به عنوان شاخص خواص مکانیکی و همچنین نشانگر درجه پیشرفت هیدراسیون در نمونه ها به کار رفته است و به منظور مطالعه خواص دوامی ملاتها، عمق کربناسیون، جذب آب موئینه و مقاومت الکتریکی نمونه ها اندازه گیری شده است. باتوجه به نتایج، استفاده از پوزولان های طبیعی سبب کاهش مقاومت فشاری نمونه ها و افزایش عمق کربناسیون در آنها میشود درحالیکه افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها را در پی دارد. نتایج حاصله از آزمایش جذب آب موئینه حاکی آن است که پدیده کربناسیون باعث کاهش ضریب جذب موئینگی شماری از نمونه ها شده اما در برخی دیگر این ضریب را افزایش میدهد. در نهایت می توان اذعان داشت که نمونه های حاوی تراس در سنین اولیه عملکرد بهتری نسبت به پومیس از خود نشان داده اند در صورتی که با افزایش سن نمونه ها، عملکرد پومیس بهبود یافته است و انتظار میرود که با گذر زمان، عملکرد بهتری نسبت به تراس از خود نشان دهد

کلید واژه

پوزولان طبیعی، دوام، کربناسیون، نفوذپذیری، ملات