بتن آماده │ قطعات بتنی پیش ساخته │مشاوره خرید ، فروش و تولید

منو

رده بندی رویارویی و مواجهه محیطی بتن

رده­ بندی مواجهه مرتبط با کنش­ های محیطی بر اساس BS EN 206:2014 (1) کنش­ های محیطی بر اساس شرایط مواجهه بتن رده ­بندی می­ شوند؛ رده بندی مواجهه محیطی بتن یادداشت 1- رده­ های مواجهه بسته به مقررات معتبر در محل استفادۀ بتن، انتخاب می­ شوند. این طبقه­ بندی مواجهه، مانع درنظرگرفتن ملاحظات شرایط […]