مشاوره تکنولوژی بتن و افزودنی های بتن

تولید و ساخت بتن خودتراکم

تولید و ساخت بتن خودتراکم ، بتن خودتراکم توام با جریان پذیری بالا باید دارای پایداری استاتیکی و دینامکی مناسب باشد.